TAP KUTNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAP KUTNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą
  w 99-300 Kutno, ul. Łęczycka 8.
 2. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo – finansowe, w tym podatkowe. 
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez TAP KUTNO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przede wszystkim realizacja zamówień / umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług,  a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży / świadczenia usług. 
 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania
  od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
 6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń.  
 7. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne.
 9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do  państw trzecich.