INFORMACJA1

O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM TAP KUTNO

 1. Oznaczenie prowadzącego Zakład

Prowadzący Zakład

TAP Kutno sp. z o.o.

ul. Łęczycka 8, 99-300 Kutno

Adres Zakładu

TAP Kutno

ul. Poprzeczna 5, 99-300 Kutno

Osoba udzielająca informacji

Dariusz Marczak – Kierownik Zakładu

Tel. 782 007 080

E-mail: dariusz.marczak@tapkutno.pl

 1. Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Zakład produkcyjny TAP Kutno podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 t.j.). Spółka TAP Kutno sp. z o.o. dokonała Zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust.1, Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Spółka TAP Kutno sp. z o.o. przekazała również do KW PSP Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie dla zakładu produkcyjnego TAP Kutno. W/w dokumenty przekazano również Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Spółka TAP Kutno sp. z o.o. uzyskała Decyzję administracyjną Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzającą Raport o Bezpieczeństwie dla zakładu produkcyjnego TAP Kutno, poprzedzoną pozytywną opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie, wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, przekazywany będzie właściwym organom (Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska) corocznie do końca stycznia roku następnego.

 1. Opis działalności Zakładu

TAP Kutno prowadzi działalność w zakresie wytwarzania wysokiej jakości siarczanu miedzi pięciowodnego z przeznaczeniem paszowym i technicznym, przy wykorzystywaniu granulatu miedzi metalicznej pochodzącego z procesu odzysku przeprowadzanego przez podmioty trzecie.

TAP Kutno realizuje procesy w sposób przyjazny środowisku, bezpieczny i zapewniający wysoką jakość produktu. Spółka prowadzi działalności zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia prowadzonych procesów i użytej technologii. Zaspokaja potrzeby rynkowe przy jednoczesnym osiąganiu zysków. TAP Kutno postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego jak i europejskiego. Spółka prowadzi biznes zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. TAP Kutno prowadzi bieżący monitoring BAT i innych najlepszych dostępnych praktyk w przemyśle. Dąży do ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników. Współpracuje z dostawcami spełniającymi najwyższe standardy i wymagania prawne. Posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i jakością pasz zgodny z wymaganiami standardu FAMIQS.

 1. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu Zakładu do zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Zakład TAP Kutno został zakwalifikowany jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) ze względu na przekroczenie określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju2 wartości progowych substancji niebezpiecznych stwarzających zagrożenia dla środowiska (dział E), w szczególności miedzi(II) siarczanu (VI) pięciowodnego, będącego wytwarzanym produktem.

Pentahydrat siarczanu miedzi (Nr CAS 7758-99-8, Nr WE 231-847-6) stwarza zagrożenia:

Acute Tox. 4, H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

Eye Dam. 1, H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Aquatic Acute 1, H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1, H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Substancja nie stwarza zagrożenia pożarowego i wybuchowego.

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

 1. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej

Instalację do produkcji pentahydratu siarczanu miedzi TAP Kutno, zaliczonego jako zakład o dużym ryzyku (ZDR) poddano analizie ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Przeprowadzono identyfikację zagrożeń uwzględniającą zagrożenia wewnętrzne w instalacjach oraz zewnętrzne związane z sąsiedztwem instalacji mających wpływ na wystąpienie efektu domina jak również analizę danych historycznych nt. awarii z takimi samymi substancjami w podobnych procesach. Na tej podstawie wytypowano potencjalne scenariusze awaryjne:

 • przepełnienie zbiornika procesowego / magazynowego

 • wyciek przez zawór spustowy zbiornika procesowego / magazynowego

 • uszkodzenie korpusu zbiornika magazynowego

 • uszkodzenie połączenia elastycznego rurociągu z ługownikiem

 • uszkodzenie uszczelnienia głowicy ługownika

 • przeciek na uszczelnieniu kołnierzowym

 • przelanie wirówki

 • uszkodzenie wymiennika ciepła

 • wyciek z wymiennika ciepła wskutek wzrostu temperatury

 • pęknięcie wymiennika ciepła

 • pęknięcie krystalizatora

 • wyciek przez zawór spustowy zbiornika krystalizatora

 • uszkodzenie bębna krystalizatora

 • pękniecie ściany zbiornika zagęszczacza

 • uszkodzenie rurociągu procesowego na połączeniu kołnierzowym

 • pękniecie rurociągu procesowego

 • uszkodzenie rurociągu kwasu siarkowego

 • uszkodzenie węża kwasu siarkowego zasilającego zbiornik z cysterny

 • uszkodzenie króćca cysterny

 • urwanie króćca cysterny

W przypadku awaryjnego uwolnienia substancji niebezpiecznych stosowanych w zakładzie może dojść do utworzenia rozlewiska. Substancje stosowane w zakładzie nie stwarzają zagrożenia fizycznego ani zagrożenia dla zdrowia. W przypadku awaryjnego uwolnienia substancji niebezpiecznych straty materialne będą związane z utratą produktu, kosztami odpompowania produktu i neutralizacji.

Substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego – pentahydrat siarczanu miedzi w przypadku awaryjnego uwolnienia do środowiska wodnego stanowi zagrożenie dla organizmów wodnych. Ze względu na zastosowane środki zapobiegawcze (kontrola zbiorników, rurociągów, tace, systemy kontroli przelewu) nie przewiduje się awarii o zasięgu pozazakładowym.

Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka, w tym prawdopodobieństwa zagrożenia poważną awarią oceniono, że mimo istnienia niskiego prawdopodobieństwa zagrożenia zastosowane środki zapobiegawcze zapewniają dopuszczalny poziom bezpieczeństwa.

 1. Opis zastosowanych środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

Bezpieczeństwo funkcjonowania zakładu produkcyjnego TAP Kutno oraz szybką interwencję w przypadku wystąpienia awarii zapewniają następujące środki bezpieczeństwa wymienione w tabeli 1.

Tabela 1. Systemy zabezpieczeń

L.P.

Lokalizacja

Rodzaj zabezpieczenia

Funkcja bezpieczeństwa

1

Zbiorniki procesowe

Czujniki poziomu

Zapobieganie przepełnieniu

2

Zbiorniki procesowe

Zagłębione tace wychwytujące

Zabezpieczenie przed przedostaniem się wycieków do gleby

3

Zbiorniki magazynowe kwasu siarkowego

Czujniki poziomu

Zapobieganie przepełnieniu

4

Tace wychwytowe

Czujniki przecieku

Wczesne alarmowanie o awarii

5

Hala produkcyjna

Geomembrana

Zabezpieczenie przed przedostaniem się substancji niebezpiecznych do gleby

6

Kocioł technologiczny

Zawory bezpieczeństwa

Zapobieganie rozszczelnieniu w skutek wzrostu ciśnienia

7

Wymienniki ciepła

Zawory bezpieczeństwa

Zapobieganie rozszczelnieniu w skutek wzrostu ciśnienia

8

Linia produkcyjna

SCADA

Monitoring i wczesne wykrywanie awarii

9

Zbiorniki magazynowe, sprężonego powietrza, oraz wymienniki ciepła

Sprawdzanie oraz okresowe badania wykonywane przez UDT

Potwierdzenie wytrzymałości na rozszczelnienia w skutek wzrostu ciśnienia

10

Kocioł technologiczny

Detekcja gazu

Sygnalizacja wystąpienia wycieku, odcięcie dopływu gazu do kotła

11

Teren zakładu

Hydrant zlokalizowany przy bramie wjazdowej

Zabezpieczenie wodne na wypadek działań gaśniczych

12

Teren zakładu

Sprzęt gaśniczy

Eliminacja źródeł zagrożenia pożarem we wczesnej fazie rozwoju

13

Stanowisko rozładunkowe

Badanie węży elastycznych przez TDT

Zapobieganie wyciekom

14

Stanowisko rozładunkowe

Taca wychwytująca

Zapobieganie wyciekom

15

Stacja transformatorowa

Wyłącznik główny prądu

Zapobieganie porażeniom w sytuacji wystąpienia akcji ratowniczych

16

Instalacja technologiczna

System znakowania rurociągów

Zapobieganie uwolnienia substancji w sposób niezamierzony

17

Hala produkcyjno-magazynowa

Chemoodporne zabezpieczenie posadzek

Eliminacja przecieków go gruntu

18

Teren zakładu

Stosowanie sorbentów

Ograniczenie i eliminacja skutków wycieku

19

Instalacja technologiczna

Wyłączniki bezpieczeństwa pomp obiegowych i urządzeń

Zapobieganie wypływom

20

Rurociąg kwasu siarkowego

System rura w rurze z detekcją wycieku

Ograniczenie możliwości wycieku kwasu

 1. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku wystąpienia awarii, pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia, jeśli ich skutki obejmują swym zasięgiem teren zakładu produkcyjnego TAP Kutno lub/i tereny znajdujące się poza terenem zakładu, ogłasza się alarm.

Ogłoszenie alarmu o awarii na terenie TAP Kutno odbywa się przy użyciu:

 • syreny alarmowej systemu sygnalizacji awarii,

 • telefonów komórkowych,

 • powiadomienia osobistego.

Sposób alarmowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii – w TAP Kutno zastosowano dwa stopnie alarmowe:

 • I stopień – zagrożenie lokalne, nie wykraczające poza obiekt, na którym wystąpiło,

 • II stopień – zagrożenie będące następstwem pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia mogące wykroczyć poza teren TAP Kutno.

W przypadku wystąpienia pożaru, wycieku lub innego zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska, alarm o zagrożeniu w TAP Kutno ogłaszany jest przez syrenę alarmową sygnałem ciągłym trwającym 3 minuty, natomiast odwołanie alarmu – dźwiękiem przerywanym trwającym 3 minuty (dla odróżnienia od alarmu próbnego lub związanego z prowadzonymi ćwiczeniami, którego długość nie przekracza kilkunastu do kilkudziesięciu sekund).

Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zachowanie się po wystąpieniu awarii – szczegółowe instrukcje dla społeczeństwa, pracowników sąsiednich przedsiębiorstw i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, określi Kierujący Działaniem Ratowniczym. Ogólne wytyczne zamieszczono poniżej.

Po usłyszeniu sygnału o awarii na terenie TAP Kutno zleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:

 1. Nie zbliżaj się do miejsca zagrożenia

 2. Nie zbliżaj się do okien zwróconych w kierunku zakładu

 3. Włącz telewizor lub radio na kanał stacji lokalnej.

 4. Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów, w tym przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

 5. Poinformuj sąsiadów o zagrożeniu.

 6. Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne władze lub służby ratownicze.

 7. Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:

 • dokumentów tożsamości i innych ważnych dokumentów,

 • telefonu komórkowego wraz z ładowarką,

 • leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,

 • kluczyków do pojazdów samochodowych, sejfów itp.

 1. Wychodząc z domu pamiętaj o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).

 2. Wychodząc z domu pamiętaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.

 3. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknij okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuść rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą.

 4. Udaj się do miejsca ewakuacji, które został podany w treści komunikatu.

Niniejsza informacja jest zgodna ze stanem faktycznym i zostanie zaktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian w działalności Zakładu.

1 Zgodnie z art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 t.j.)

2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138)

INFORMACJA1

O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM TAP KUTNO

 1. Oznaczenie prowadzącego Zakład

Prowadzący Zakład

TAP Kutno sp. z o.o.

ul. Łęczycka 8, 99-300 Kutno

Adres Zakładu

TAP Kutno

ul. Poprzeczna 5, 99-300 Kutno

Osoba udzielająca informacji

Dariusz Marczak – Kierownik Zakładu

Tel. 782 007 080

E-mail: dariusz.marczak@tapkutno.pl

 1. Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Zakład produkcyjny TAP Kutno podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 t.j.). Spółka TAP Kutno sp. z o.o. dokonała Zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust.1, Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Spółka TAP Kutno sp. z o.o. przekazała również do KW PSP Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie dla zakładu produkcyjnego TAP Kutno. W/w dokumenty przekazano również Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Spółka TAP Kutno sp. z o.o. uzyskała Decyzję administracyjną Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzającą Raport o Bezpieczeństwie dla zakładu produkcyjnego TAP Kutno, poprzedzoną pozytywną opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie, wg stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, przekazywany będzie właściwym organom (Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska) corocznie do końca stycznia roku następnego.

 1. Opis działalności Zakładu

TAP Kutno prowadzi działalność w zakresie wytwarzania wysokiej jakości siarczanu miedzi pięciowodnego z przeznaczeniem paszowym i technicznym, przy wykorzystywaniu granulatu miedzi metalicznej pochodzącego z procesu odzysku przeprowadzanego przez podmioty trzecie.

TAP Kutno realizuje procesy w sposób przyjazny środowisku, bezpieczny i zapewniający wysoką jakość produktu. Spółka prowadzi działalności zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia prowadzonych procesów i użytej technologii. Zaspokaja potrzeby rynkowe przy jednoczesnym osiąganiu zysków. TAP Kutno postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego jak i europejskiego. Spółka prowadzi biznes zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. TAP Kutno prowadzi bieżący monitoring BAT i innych najlepszych dostępnych praktyk w przemyśle. Dąży do ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników. Współpracuje z dostawcami spełniającymi najwyższe standardy i wymagania prawne. Posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i jakością pasz zgodny z wymaganiami standardu FAMIQS.

 1. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu Zakładu do zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Zakład TAP Kutno został zakwalifikowany jako zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) ze względu na przekroczenie określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju2 wartości progowych substancji niebezpiecznych stwarzających zagrożenia dla środowiska (dział E), w szczególności miedzi(II) siarczanu (VI) pięciowodnego, będącego wytwarzanym produktem.

Pentahydrat siarczanu miedzi (Nr CAS 7758-99-8, Nr WE 231-847-6) stwarza zagrożenia:

Acute Tox. 4, H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

Eye Dam. 1, H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Aquatic Acute 1, H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1, H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Substancja nie stwarza zagrożenia pożarowego i wybuchowego.

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim.

 1. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej

Instalację do produkcji pentahydratu siarczanu miedzi TAP Kutno, zaliczonego jako zakład o dużym ryzyku (ZDR) poddano analizie ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Przeprowadzono identyfikację zagrożeń uwzględniającą zagrożenia wewnętrzne w instalacjach oraz zewnętrzne związane z sąsiedztwem instalacji mających wpływ na wystąpienie efektu domina jak również analizę danych historycznych nt. awarii z takimi samymi substancjami w podobnych procesach. Na tej podstawie wytypowano potencjalne scenariusze awaryjne:

 • przepełnienie zbiornika procesowego / magazynowego

 • wyciek przez zawór spustowy zbiornika procesowego / magazynowego

 • uszkodzenie korpusu zbiornika magazynowego

 • uszkodzenie połączenia elastycznego rurociągu z ługownikiem

 • uszkodzenie uszczelnienia głowicy ługownika

 • przeciek na uszczelnieniu kołnierzowym

 • przelanie wirówki

 • uszkodzenie wymiennika ciepła

 • wyciek z wymiennika ciepła wskutek wzrostu temperatury

 • pęknięcie wymiennika ciepła

 • pęknięcie krystalizatora

 • wyciek przez zawór spustowy zbiornika krystalizatora

 • uszkodzenie bębna krystalizatora

 • pękniecie ściany zbiornika zagęszczacza

 • uszkodzenie rurociągu procesowego na połączeniu kołnierzowym

 • pękniecie rurociągu procesowego

 • uszkodzenie rurociągu kwasu siarkowego

 • uszkodzenie węża kwasu siarkowego zasilającego zbiornik z cysterny

 • uszkodzenie króćca cysterny

 • urwanie króćca cysterny

W przypadku awaryjnego uwolnienia substancji niebezpiecznych stosowanych w zakładzie może dojść do utworzenia rozlewiska. Substancje stosowane w zakładzie nie stwarzają zagrożenia fizycznego ani zagrożenia dla zdrowia. W przypadku awaryjnego uwolnienia substancji niebezpiecznych straty materialne będą związane z utratą produktu, kosztami odpompowania produktu i neutralizacji.

Substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego – pentahydrat siarczanu miedzi w przypadku awaryjnego uwolnienia do środowiska wodnego stanowi zagrożenie dla organizmów wodnych. Ze względu na zastosowane środki zapobiegawcze (kontrola zbiorników, rurociągów, tace, systemy kontroli przelewu) nie przewiduje się awarii o zasięgu pozazakładowym.

Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka, w tym prawdopodobieństwa zagrożenia poważną awarią oceniono, że mimo istnienia niskiego prawdopodobieństwa zagrożenia zastosowane środki zapobiegawcze zapewniają dopuszczalny poziom bezpieczeństwa.

 1. Opis zastosowanych środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

Bezpieczeństwo funkcjonowania zakładu produkcyjnego TAP Kutno oraz szybką interwencję w przypadku wystąpienia awarii zapewniają następujące środki bezpieczeństwa wymienione w tabeli 1.

Tabela 1. Systemy zabezpieczeń

L.P.

Lokalizacja

Rodzaj zabezpieczenia

Funkcja bezpieczeństwa

1

Zbiorniki procesowe

Czujniki poziomu

Zapobieganie przepełnieniu

2

Zbiorniki procesowe

Zagłębione tace wychwytujące

Zabezpieczenie przed przedostaniem się wycieków do gleby

3

Zbiorniki magazynowe kwasu siarkowego

Czujniki poziomu

Zapobieganie przepełnieniu

4

Tace wychwytowe

Czujniki przecieku

Wczesne alarmowanie o awarii

5

Hala produkcyjna

Geomembrana

Zabezpieczenie przed przedostaniem się substancji niebezpiecznych do gleby

6

Kocioł technologiczny

Zawory bezpieczeństwa

Zapobieganie rozszczelnieniu w skutek wzrostu ciśnienia

7

Wymienniki ciepła

Zawory bezpieczeństwa

Zapobieganie rozszczelnieniu w skutek wzrostu ciśnienia

8

Linia produkcyjna

SCADA

Monitoring i wczesne wykrywanie awarii

9

Zbiorniki magazynowe, sprężonego powietrza, oraz wymienniki ciepła

Sprawdzanie oraz okresowe badania wykonywane przez UDT

Potwierdzenie wytrzymałości na rozszczelnienia w skutek wzrostu ciśnienia

10

Kocioł technologiczny

Detekcja gazu

Sygnalizacja wystąpienia wycieku, odcięcie dopływu gazu do kotła

11

Teren zakładu

Hydrant zlokalizowany przy bramie wjazdowej

Zabezpieczenie wodne na wypadek działań gaśniczych

12

Teren zakładu

Sprzęt gaśniczy

Eliminacja źródeł zagrożenia pożarem we wczesnej fazie rozwoju

13

Stanowisko rozładunkowe

Badanie węży elastycznych przez TDT

Zapobieganie wyciekom

14

Stanowisko rozładunkowe

Taca wychwytująca

Zapobieganie wyciekom

15

Stacja transformatorowa

Wyłącznik główny prądu

Zapobieganie porażeniom w sytuacji wystąpienia akcji ratowniczych

16

Instalacja technologiczna

System znakowania rurociągów

Zapobieganie uwolnienia substancji w sposób niezamierzony

17

Hala produkcyjno-magazynowa

Chemoodporne zabezpieczenie posadzek

Eliminacja przecieków go gruntu

18

Teren zakładu

Stosowanie sorbentów

Ograniczenie i eliminacja skutków wycieku

19

Instalacja technologiczna

Wyłączniki bezpieczeństwa pomp obiegowych i urządzeń

Zapobieganie wypływom

20

Rurociąg kwasu siarkowego

System rura w rurze z detekcją wycieku

Ograniczenie możliwości wycieku kwasu

 1. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku wystąpienia awarii, pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia, jeśli ich skutki obejmują swym zasięgiem teren zakładu produkcyjnego TAP Kutno lub/i tereny znajdujące się poza terenem zakładu, ogłasza się alarm.

Ogłoszenie alarmu o awarii na terenie TAP Kutno odbywa się przy użyciu:

 • syreny alarmowej systemu sygnalizacji awarii,

 • telefonów komórkowych,

 • powiadomienia osobistego.

Sposób alarmowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii – w TAP Kutno zastosowano dwa stopnie alarmowe:

 • I stopień – zagrożenie lokalne, nie wykraczające poza obiekt, na którym wystąpiło,

 • II stopień – zagrożenie będące następstwem pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia mogące wykroczyć poza teren TAP Kutno.

W przypadku wystąpienia pożaru, wycieku lub innego zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska, alarm o zagrożeniu w TAP Kutno ogłaszany jest przez syrenę alarmową sygnałem ciągłym trwającym 3 minuty, natomiast odwołanie alarmu – dźwiękiem przerywanym trwającym 3 minuty (dla odróżnienia od alarmu próbnego lub związanego z prowadzonymi ćwiczeniami, którego długość nie przekracza kilkunastu do kilkudziesięciu sekund).

Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zachowanie się po wystąpieniu awarii – szczegółowe instrukcje dla społeczeństwa, pracowników sąsiednich przedsiębiorstw i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, określi Kierujący Działaniem Ratowniczym. Ogólne wytyczne zamieszczono poniżej.

Po usłyszeniu sygnału o awarii na terenie TAP Kutno zleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:

 1. Nie zbliżaj się do miejsca zagrożenia

 2. Nie zbliżaj się do okien zwróconych w kierunku zakładu

 3. Włącz telewizor lub radio na kanał stacji lokalnej.

 4. Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów, w tym przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

 5. Poinformuj sąsiadów o zagrożeniu.

 6. Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne władze lub służby ratownicze.

 7. Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:

 • dokumentów tożsamości i innych ważnych dokumentów,

 • telefonu komórkowego wraz z ładowarką,

 • leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,

 • kluczyków do pojazdów samochodowych, sejfów itp.

 1. Wychodząc z domu pamiętaj o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).

 2. Wychodząc z domu pamiętaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.

 3. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknij okna i wyłączyć wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuść rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą.

 4. Udaj się do miejsca ewakuacji, które został podany w treści komunikatu.

Niniejsza informacja jest zgodna ze stanem faktycznym i zostanie zaktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian w działalności Zakładu.

1 Zgodnie z art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 t.j.)

2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138)